Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Sanktuarium > Sakramenty

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.


„Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego.” (J 3, 5)


W naszej parafii chrzest jest udzielany podczas każdej Mszy Św.


WSKAZANIA DLA RODZICÓW PRZED CHRZTEM ŚWIĘTYM DZIECKA:

 1. Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej 3 tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu
 2. Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać:
  • Dojrzałość do spełnienia swego zadania
  • Przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą

 

RODZICE PRZEDŁOŻĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Świadectwo ślubu kościelnego
 3. Dane personalne świadków - chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania
 4. Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.
 5. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. (Mt 19, 5-6)


Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich. Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego.


NARZECZENI PONADTO PRZEDŁOŻĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem)
 2. Świadectwo bierzmowania
 3. Dowód osobisty
 4. Ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego – tzw. prekany
 6. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym nupturienta
 7. Zaświadczenia Poradni Rodzinnej
 8. Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców
 9. Wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania
 10. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii
 11. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód
 12. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego


„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” (KKK 1601)


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA


Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. (1 J 1, 9-10)

 

 • Spowiadamy codziennie przed każdą Mszą Św. oraz w środy i soboty od 8.00 do 10.00
 • W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy od godz. 17.00. oraz od godz. 20.00
 • Ponadto istnieje możliwość umówienia się na spowiedź, lub rozmowę z wybranym przez siebie spowiednikiem.

 

Aby móc w pełni doświadczyć łaski przebaczenia od Miłującego Ojca, należy do Sakramentu Pokuty i Pojednania starannie się przygotować.


Warunki sakramentu pokuty

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.


Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. (KKK 1422)
 

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. (KKK 1499)


Obowiązek troski o posługę sakramentalną wobec osób obłożnie chorych i osób w podeszłym wieku, spoczywa na osobach im najbliższych: rodzinie, prawnych opiekunach, sąsiadach. Winna ona obejmować umożliwienie im skorzystania z sakramentu pokuty, komunii świętej i Namaszczenia chorych, zwłaszcza przed Bożym narodzeniem i świętami Wielkanocnymi.

 • Z posługą sakramentalną do chorych udajemy się w każdy Pierwszy Piątek miesiąca o godz. 9.00.
 • Sakramentu chorych udzielamy także na każde wezwanie.
 • Chorych należy zgłosić w kancelarii parafialnej.


Pragniemy Was Bracia i Siostry uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych podeszłych w latach krewnych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzimy z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełnej świadomości przyjąć łaski sakramentalnej.

Przy okazji - by nie wzbudzać niepotrzebnych lęków - pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest „ostatnią posługą”, ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.


KAPŁANA PRZYJMUJEMY W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ STÓŁ NAKRYTY BIAŁYM OBRUSEM, NA KTÓRYM UMIESZCZONY JEST KRZYŻ I ŚWIECE.


 SAKRAMENT BIERZMOWANIA


Duch święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. (J 14, 26)

 

Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Chrześcijanin odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony, a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzmowany zostaje ściśle związany z Kościołem, bierze czynny udział w jego zbawczej misji.

Sakrament bierzmowania wyciska niezniszczalny charakter, znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodabnia do Chrystusa. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowany wchodzi w osobisty kontakt z Duchem Świętym, który wzmaga i rozwija siedem swoich darów udzielanych jakby zarodowo na chrzcie świętym.

 • Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.
 • Poszczególnym bierzmowanym towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do tego sakramentu, przedstawia biskupowi i pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.
 • Ze względu na związek tego sakramentu ze chrztem, wypada by świadkami byli rodzice chrzestni, a gdyby było to niemożliwe rodzice naturalni osoby bierzmowanej.
 • Świadkiem może być także inna osoba, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.” (KKK 1285)

 

EUCHARYSTIA


Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. (J 6 53-57)


MSZE ŚW. W NASZYM SANKUARIUM:


W TYGODNIU:  
7.00 i 18.00                

NIEDZIELA:      18.00 (soboty), 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

      

W każdą środę zapraszamy po wieczornej Mszy Św. na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

W każdy piątek zapraszamy na Mszę Św. przy cudownym Obrazie Pana Jezusa Pięciorańskiego o 7.00 oraz na Nabożeństwo do Jezusa Pięciorańskiego po wieczornej Mszy Św.


Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. (KKK 1322)


SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA


Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. (KKK 1536)

 

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

 

 

Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. (KKK 1680)


 • Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu w kancelarii parafialnej lub z O. Proboszczem.
 • Zgłaszając pogrzeb należy przedłożyć kartę zgonu, wypełnioną w Urzędzie Stanu Cywilnego i w razie śmierci w szpitalu zaświadczenie od Ks. Kapelana o udzieleniu sakramentów świętych.
 • Od Zarządcy Cmentarza – Pana Suchego, należy uzyskać pisemną informację o lokalizacji grobu.
 • Pogrzeb osoby z poza parafii prowadzimy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii w której mieszkał zmarły.Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl