Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Sanktuarium > Cmentarz


 

 

Umowa między parafią Zesłania Ducha Świętego a parafią Świętego Stanisława B.M. w Wieruszowie, dotycząca cmentarza.      Dnia 12 maja 2009 roku w klasztorze przy parafii Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie odbyło się spotkanie Rady Parafialnej, na którym obecni również byli Ojciec Proboszcz Piotr Jagiełło i Proboszcz Parafii Świętego Stanisława B.M., Ksiądz Prałat Henryk Orszulak.


      Spotkanie dotyczyło zasad funkcjonowania cmentarza, z którego korzystają wierni obydwu parafii. Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi cmentarzy parafialnych i komunalnych oraz statutami Synodu Diecezji Kaliskiej (pkt. 659 - 689), podjęto następujące decyzje:

  1. Zgodnie  z pkt. 5 Synodu Diecezji Kaliskiej dotyczącym regulaminu cmentarza, obowiązuje opłata dzierżawy miejsca pochówku na okres 20 lat. Ze względu na fakt, że do 2005 roku nie było inwentaryzacji grobów na cmentarzu, nie było takiej opłaty. Ofiara, która była składana przy pogrzebie, przeznaczona była na utrzymanie i konserwację cmentarza. Po dokonaniu inwentaryzacji została wprowadzona zgodnie z przepisami prawa opłata dzierżawy za miejsce, którą mają obowiązek uiścić wszyscy, którzy posiadają groby na cmentarzu. Zebrane fundusze zostały w całości przeznaczone na ułożenie alejek z kostki brukowej, wymianę bram cmentarnych i inne prace porządkowe. Opłata dzierżawy za miejsce stanowi fundusz na rzecz prac remontowych na cmentarzu. W planach jest odnowienie kaplic cmentarnych oraz odnowienie ogrodzenia cmentarza. Opłata dzierżawy za miejsce stanowi również fundusz na rzecz utrzymania porządku na cmentarzu (wywóz śmieci, opłata za wodę, oświetlenie, dbanie o drzewostan, odśnieżanie i inne prace). W związku z podniesieniem świadczeń pośmiertnych wypłacanych przez ZUS od nowego roku opłata dzierżawy za miejsce pojedyncze będzie wynosiła 500 zł a za podwójne 800 zł. Jak podaje pkt. 687 statutu Synodu Diecezji Kaliskiej: jako zasadę przyjmuje się, że opłaty na cmentarzu parafialnym powinny być analogiczne do opłat pobieranych na cmentarzu komunalnym. Osoby, które nie opłaciły dzierżawy za miejsce od przyszłego roku będą płaciły według nowych stawek.
  2. Na postawienie nagrobka a także na wjazd pojazdu mechanicznego na cmentarz, montowanie ławek, sadzenie krzewów przy grobach, układanie chodników wokół grobów wymagana jest zgoda Administratora cmentarza tj. proboszcza parafii Zesłania Ducha Świętego (por. Synod Diecezji Kaliskiej pkt. 673).
  3. Upływ okresu 20 lat, zgodnie z prawem cywilnym, powoduje wygaśnięcie prawa do grobu. Synod jednak zaleca, by powiadomić o tym, jeśli to możliwe, osobę opiekującą się grobem i zapytać ją o zamiar dalszego przedłużenia go. Nadto na tablicy cmentarnej powinna widnieć stała informacja, powiadamiająca, że każdy grób, po 20 latach, może być użyty do ponownego pochówku, chyba że osoba nim się opiekująca zgłosi wcześniej zamiar dalszego utrzymania go, uiszczając opłatę należną na kolejne 20 lat (por. Synod Diecezji Kaliskiej pkt. 677).
  4. Zgodnie z pkt. 8. Synodu Diecezji Kaliskiej, dotyczącym regulaminu cmentarza na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od Administratora cmentarza. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w wysokości 10% od wartości nagrobka. Na posiedzeniu Rady ustalono, że opłata 10% od wartości nagrobka dotyczyć będzie wyłącznie grobów na nowym miejscu. Ponieważ wszyscy inni uiszczali taką opłatę w przeszłości.
  5. Zgodnie z pkt. 13. Synodu Diecezji Kaliskiej, dotyczącym regulaminu cmentarza:  Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawionych bez nadzoru.
  6. Ze względu na akty wandalizmu jakie mają miejsce na cmentarzu podjęto decyzję o zamykaniu cmentarza. Godziny otwarcia cmentarza wywieszone są na bramach cmentarnych.
  7. Zwracamy się z prośbą o zakręcanie kranów na cmentarzu, wyrzucanie śmieci do kontenerów oraz zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi po terenie cmentarza.      Proboszcz Parafii                                                          Proboszcz Parafii

p.w. Zesłania Ducha Świętego                                         p.w. Św. Stanisława B.M.

             o. Piotra Jagiełło                                                  ks. prałat. Henryk Orszulak

Regulamin cmentarza

 

1.   Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.

2.   Właścicielem Cmentarza parafialnego jest Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie, ul. Dąbrowskiego 12, tel. (0-62) 784-15-35; 783-13-69.

3.   Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w dni powszednie poniedziałek wtorek, środa, w godz. 1830 - 1900 oraz sobota w godz. 1000 - 1200 a sprawy pogrzebowe w dowolnym czasie.

4.   Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.

5.   Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne) za miejsce na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne 20 lat.

6.   W przypadku nieprzedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.

7.   Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu (inspektora sanitarnego, prokuratora sądu).

8.   Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.

9.   Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w wysokości 10% od wartości nagrobka.

10.   Zakazuje się:

   - samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych pomników, umieszczanie ławek);

   - zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

   - picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;

   - zanieczyszczania;

   - poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;

   - wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.


11.   Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

12.   Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny.

13.   Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl