Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Sanktuarium > Pielgrzymka na Jasną Górę


Regulamin Pielgrzymki2010-07-03


REGULAMIN WIERUSZOWSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ


   Pielgrzymka jest aktem religijno - pokutnym. Jej uczestników powinien cechować duch modlitwy, ofiary, miłości oraz zdyscyplinowanie.

 

   W Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto:

1. Akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjny charakter, pragnie pogłębiać swoją chrześcijańska formację lub szczerym sercem poszukuje Boga.

2. Akceptowanie charakteru pielgrzymki wiąże się ściśle z aktywnym uczestnictwem w życiu grupy m. in.: codziennej Mszy Św. przystępowaniem do Komunii Św. wspólnej modlitwie, słuchaniu konferencji, śpiewie itd.

3. Zachowa podczas Pielgrzymki wstrzemięźliwość od picia alkoholu  i spożywania innych środków odurzających.

4. Nosi legitymację uczestnika pielgrzymki z aktualną podbitą pieczęcią. To rzecz, która identyfikuje nas jako pielgrzymów. Noszenie legitymacji uczestnika jest obowiązkowe! Służba Porządkowa może w każdym momencie zażądać okazania legitymacji.

5. Będzie dokładnie przestrzegał zaleceń Kierownika Pielgrzymki i to on ma ostatnie słowo.

6. Osoby nieletnie:

   - do lat 16 - mogą brać udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

   - w wieku 16 - 18 lat - na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

7. Obowiązuje ubiór skromny (wykluczone stroje plażowe i mini). Koszulki powinny zakrywać ramiona, spodenki do kolan. Pamiętajmy, że pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym.

8. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymce. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone przy zapisie i oznakowane.

9. Prosimy o ofiarność w noszeniu wszelkich pielgrzymkowych sztandarów, flag i chorągwi, a szczególnie tuby od nagłośnienia. Niesienie tub należy do obowiązków braci pielgrzymów i jest służbą dla całej wspólnoty pielgrzymkowej. Tuby noszone są na zmianę, przez jeden etap.

10. Pielgrzymka ma swoje Służby Medyczne, dolegliwości zdrowotne zgłaszamy lekarzowi, a w nagłych przypadkach Służbom Porządkowym - nie czekamy do ostatniej chwili. Leki i środki opatrunkowe należy zabrać we własnym zakresie.

11. Wyklucza się kąpiel w wodach otwartych.

12. Samochody pielgrzymkowe obsługują organizacyjnie pielgrzymkę, ambulans służy do przewożenia osób, które nie są w stanie same iść w pielgrzymce i mają zalecenie lekarza pielgrzymkowego, samochody pielgrzymkowe nie mogą przewozić bagażu podręcznego pielgrzymów.

13. Zabrania się pielgrzymowania poza grupą. Mamy obowiązek iść w swojej własnej grupie z wielu względów. Grupa ma ustalony własny porządek dnia, plan konferencji itp. Aby rekolekcje były owocne musimy je odbyć tak jak zostały zaplanowane. Grupa to jakby rodzina. Musimy tworzyć w niej atmosferę, poznawać się, pomagać sobie. My sprawiamy, że wszystkim wokoło idzie się lepiej. Kolejną sprawa to oczywiste względy bezpieczeństwa. Z punktu widzenia kodeksu drogowego jesteśmy kolumną pieszych i mamy obowiązek zachowywać się tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Ewentualne opuszczenie grupy należy zgłosić Kierownikowi Pielgrzymki.

14. Obowiązuje cisza nocna od godz. 2200 , zabrania się noclegów koedukacyjnych.

15. Każdy pielgrzym powinien mieć własne naczynie (kubek lub menażka, sztućce, itp.) na jedzenie.

 

   Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje określone konsekwencje włącznie z możliwością wykluczenia z pielgrzymki, a w przypadku poważnego naruszenia porządku powiadomieniem Policji. Niestety zdarzają się sytuacje, że ktoś swoim zachowaniem zmusza organizatorów do usunięcia go z grona pątników. Nie są to sytuacje przyjemne dla nikogo i zawsze w jakimś stopniu odbijają się na całej grupie. Na szczęście są to przypadki rzadkie. Oby takich sytuacji było jak najmniej.

 

Przewodnik Pielgrzymki       - O. Adrian Urbanek

Kierownik Pielgrzymki        - Marcin Gruca

 


Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl