Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Sanktuarium > Pielgrzymka na Jasną Górę

Regulamin Pielgrzymki2010-07-03


REGULAMIN

WIERUSZOWSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ


Pielgrzymka jest aktem religijno - pokutnym. Jej uczestników powinien cechować duch modlitwy, ofiary, miłości oraz zdyscyplinowanie.

 

W Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto:


1. Akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjny charakter, pragnie pogłębiać swoją chrześcijańska formację lub szczerym sercem poszukuje Boga.

2. Akceptowanie charakteru pielgrzymki wiąże się ściśle z aktywnym uczestnictwem w życiu grupy m. in.: codziennej Mszy Św. przystępowaniem do Komunii Św. wspólnej modlitwie, słuchaniu konferencji, śpiewie itd.

3. Zachowa podczas Pielgrzymki wstrzemięźliwość od picia alkoholu  i spożywania innych środków odurzających.

4. Nosi legitymację uczestnika pielgrzymki z aktualną podbitą pieczęcią. To rzecz, która identyfikuje nas jako pielgrzymów. Noszenie legitymacji uczestnika jest obowiązkowe! Służba Porządkowa może w każdym momencie zażądać okazania legitymacji.

5. Będzie dokładnie przestrzegał zaleceń Kierownika Pielgrzymki i to on ma ostatnie słowo.

6. Osoby nieletnie:

   - do lat 16 - mogą brać udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

   - w wieku 16 - 18 lat - na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

7. Obowiązuje ubiór skromny (wykluczone stroje plażowe i mini). Koszulki powinny zakrywać ramiona, spodenki do kolan. Pamiętajmy, że pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym.

8. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymce. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone przy zapisie i oznakowane.

9. Prosimy o ofiarność w noszeniu wszelkich pielgrzymkowych sztandarów, flag i chorągwi, a szczególnie tuby od nagłośnienia. Niesienie tub należy do obowiązków braci pielgrzymów i jest służbą dla całej wspólnoty pielgrzymkowej. Tuby noszone są na zmianę, przez jeden etap.

10. Pielgrzymka ma swoje Służby Medyczne, dolegliwości zdrowotne zgłaszamy lekarzowi, a w nagłych przypadkach Służbom Porządkowym - nie czekamy do ostatniej chwili. Leki i środki opatrunkowe należy zabrać we własnym zakresie.

11. Wyklucza się kąpiel w wodach otwartych.

12. Samochody pielgrzymkowe obsługują organizacyjnie pielgrzymkę, ambulans służy do przewożenia osób, które nie są w stanie same iść w pielgrzymce i mają zalecenie lekarza pielgrzymkowego, samochody pielgrzymkowe nie mogą przewozić bagażu podręcznego pielgrzymów.

13. Zabrania się pielgrzymowania poza grupą. Mamy obowiązek iść w swojej własnej grupie z wielu względów. Grupa ma ustalony własny porządek dnia, plan konferencji itp. Aby rekolekcje były owocne musimy je odbyć tak jak zostały zaplanowane. Grupa to jakby rodzina. Musimy tworzyć w niej atmosferę, poznawać się, pomagać sobie. My sprawiamy, że wszystkim wokoło idzie się lepiej. Kolejną sprawa to oczywiste względy bezpieczeństwa. Z punktu widzenia kodeksu drogowego jesteśmy kolumną pieszych i mamy obowiązek zachowywać się tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Ewentualne opuszczenie grupy należy zgłosić Kierownikowi Pielgrzymki.

14. Obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00, zabrania się noclegów koedukacyjnych.

15. Każdy pielgrzym powinien mieć własne naczynie (kubek lub menażka, sztućce, itp.) na jedzenie.

 

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje określone konsekwencje włącznie z możliwością wykluczenia z pielgrzymki, a w przypadku poważnego naruszenia porządku powiadomieniem Policji. Niestety zdarzają się sytuacje, że ktoś swoim zachowaniem zmusza organizatorów do usunięcia go z grona pątników. Nie są to sytuacje przyjemne dla nikogo i zawsze w jakimś stopniu odbijają się na całej grupie. Na szczęście są to przypadki rzadkie. Oby takich sytuacji było jak najmniej.

 

Przewodnik Pielgrzymki - O. Marcin Wrzochol

Kierownik Pielgrzymki - Marcin Gruca

 

 


Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl