Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Duszpasterstwo > Akcja charytatywna

Regulamin Parafialnych Zespołów Charytatywnych2009-06-02


Regulamin Parafialnych Zespołów Charytatywnych Diecezji Kaliskiej

I. Dane ogólne


1.      Parafialny Zespół Charytatywny, zwany dalej Zespołem, powołuje miejscowy proboszcz.

2.      Siedzibą Zespołu jest siedziba parafii.

3.      Zespół korzysta w swojej działalności z kościelnej osobowości prawnej posiadanej przez parafię.


II. Zadania i cele

4.    Zadania Zespołu obejmują:

a)      Mobilizację charytatywną całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:

-          kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,

-          przygotowywanie akcji charytatywnych,

-          uroczyste obchody świąt charytatywnych.


b)      W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii.

c)              Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności:


-          chorym, starszym, niepełnosprawnym,

-          rodzinom,

-          dzieciom i młodzieży,

-          osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.

d)      Ścisłą współpracę z Diecezjalną Caritas.


III. Środki materialne

5.      Zespół czerpie potrzebne do udzielenia pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności:

-          skarbonki św. Antoniego,

-          niedzielnych zbiórek do puszek przeprowadzanych przed kościołem raz na - kwartał

-          ofiar zbieranych zgodnie ze zwyczajem parafii,

-          dochodów z imprez,

-          ofiar pieniężnych i w naturze,

-          subwencji i dotacji instytucji kościelnych, państwowych lub samorządowych,

-          darowizn, spadków i zapisów,

-          funduszów parafialnych,

-          innych źródeł.

6.      Komisja rewizyjna wyznaczona przez Zarząd Caritas Diecezji Kaliskiej ma prawo kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Zespołu, z czego składa sprawozdanie Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji Kaliskiej.


IV Dokumentacja działalności

7.      Zespół dokumentuje swoją działalność przez:

-          prowadzenie kartotek osób potrzebujących,

-          ewidencję otrzymanych darów i ofiar,

-          prowadzenie rejestru korespondencji,

-          ewidencję wydatków,

-          prowadzenie kroniki.

8.      Wszystkie pisma, dokumenty i informacje Zespołu wychodzące na zewnątrz wymagają zgody i podpisu proboszcza.


V. Władze zespołu i ich organizacja

Odpowiedzialność proboszcza

9.    Za całą działalność parafialnego zespołu charytatywnego odpowiedzialny jest proboszcz. Do zadań proboszcza należy w szczególności:

-          mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem;

-          przygotowywanie planów działalności Zespołu,

-          nadzór nad działalnością Zarządu Zespołu,

-          podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu,

-          koordynacja współpracy z innymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym.


Zarząd parafialnego zespołu charytatywnego

10.  Zarząd Zespołu składa się z trzech osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

-          Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu, wybranych przez Zespół, zatwierdza proboszcz.

-          Zarząd wybierany jest na pięć lat. Po upływie kadencji te same osoby mogą być ponownie powołane do Zarządu.

-         Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

11.  Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:

-          kierowanie sprawami Zespołu w porozumieniu z proboszczem,

-          zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu przynajmniej raz w miesiącu,

-          współpraca z Dekanalnym Referentem ds. charytatywnych i z Zarządem Caritas Diecezji Kaliskiej,

-          przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Caritas Diecezji Kaliskiej do dnia 15 marca każdego roku sprawozdania za rok ubiegły z działalności charytatywnej i finansowej Zespołu.

12.  Do zakresu działania Sekretarza należy:

-          prowadzenie kartotek osób potrzebujących i korzystających z pomocy Zespołu,

-          prowadzenie rejestru korespondencji,

-          prowadzenie kroniki Zespołu.

13.  Do zakresu działań Skarbnika należy:

-          ewidencja darowizn,

-          ewidencja przychodów i wydatków,

-          składanie miesięcznego sprawozdania finansowego proboszczowi.


VI Członkostwo w parafialnym zespole charytatywnym

14.  Osoby powołane przez proboszcza na członków Zespołu charytatywnego pełnią swoją posługę w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, odpowiadając w ten sposób na miłosierną miłość Boga.

15.   Członków Zespołu oraz wspomagające ich osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do osób, którym pomagają. Bez zgody proboszcza nie wolno im udzielać informacji uzyskanych w związku z pełnionymi przez nich zadaniami.


VII Formacja charytatywna

16.  Członkowie Zespołu powinni troszczyć się o pogłębienie swego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie charytatywnej posługi miłosierdzia.

Przynajmniej raz w miesiącu mają odbywać się w parani spotkania Zespołu charytatywnego obejmujące:

-          formację religijną,

-          formację metodyczno-dydaktyczną,

-          sprawy organizacyjne.


VIII Rozwiązanie zespołu

17.  W czasie trwania kadencji parafialny Zespół charytatywny może rozwiązać Biskup diecezjalny na wniosek proboszcza lub Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej.

W razie rozwiązania Zespołu jego środki materialne przechodzą na własność parafii, chyba że Biskup zadecyduje inaczej.Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl