Liturgia


Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-7
Łk 11, 29-32

Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Liturgia dnia


PONIEDZIAŁEK, WSPOMNIENIE ŚW. TERESY Z AVILA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA

2018-10-15

Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-7
Łk 11, 29-32

PIERWSZE CZYTANIE  

Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia: 
Napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej, na skutek obietnicy. 
Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza: Jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: «Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem». 
Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.

Oto Słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY 

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. 

Chwalcie słudzy Pańscy, * 
chwalcie imię Pana. 
Niech imię Pana będzie błogosławione * 
teraz i na wieki.

 Od wschodu aż do zachodu słońca * 
niech będzie pochwalone imię Pana. 
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, * 
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Bóg, † 
co ma siedzibę w górze * 
i w dół spogląda na niebo i ziemię? 
Podnosi z prochu nędzarza * 
i dźwiga z gnoju ubogiego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 95 (94), 8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, 
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  

Znak Jonasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Oto słowo Pańskie.

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl