Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Duszpasterstwo > Muzyczne > Chóry


Sprawozdanie Zarządu za rok 20102011-10-09

 

 

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Stowarzyszenia Chóralnego „Lira"

przy Klasztorze OO Paulinów w Wieruszowie

z działalności za rok 2010


Stowarzyszenie Chóralne „Lira" działało w następującym składzie:

 1. Marzena Kaczmarek - Prezes
 2. Roman Sularz - Wiceprezes
 3. Wiesław Grajerz -Skarbnik
 4. Maria Dorosławska - Sekretarz
 5. Franciszek Bulanda - Członek Zarządu


W okresie sprawozdawczym Zarząd obradował 3 razy. Jeden raz w ciągu okresu sprawozdawczego zwołał Walne Zgromadzenie. W zależności od potrzeb członkowie Zarządu kontaktowali się ze sobą indywidualnie. Sprawy i zadania jakimi zajmował się Zarząd w roku 2010 to:

- ustalenie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2010

- przygotowanie dokumentacji na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

- ustalenie terminu sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia

- rozpowszechnianie ulotek o możliwości wsparcia finansowego w ramach „1%"

- kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia

- organizacja wyjazdów związanych z występami chóru

- wyjazd na koncert do Bielawy i Rudy Śląskiej

- organizacja dużego koncertu „W hołdzie Janowi Pawłowi II" wraz z kwartetem smyczkowym „Egine"

- udział chóru w licznych przeglądach

- udział chóru we wszystkich wydarzeniach kościelnych jak również państwowych

Sprawozdanie zawiera wszystkie przedsięwzięcia jakie udało nam się zrealizować, a dopełnienie tej dokumentacji stanowi sprawozdanie finansowe przygotowane przez księgową.


 

 

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

 

1. Nazwa i siedziba:

Stowarzyszenie Chóralne LIRA przy Klasztorze O.O. Paulinów w Wieruszowie, ul. Dąbrowskiego 12, 98-400 Wieruszów


2. Podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenia

Upowszechnianie kultury muzycznej poprzez:

1. Rozpowszechnianie i rozbudzanie zainteresowań muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych,

2. Organizowanie prób, koncertów, seminariów i prelekcji,

3. Prowadzenie działalności promocyjnej,

4. Świadczenie bezpłatnych usług muzycznych,

5. Wypowiadanie się publicznie korzystając z pomocy massmediów w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia,

6. Kultywowanie i rozwijanie tradycji śpiewu chóralnego.


3. Organ rejestrowy:

Sąd Rejestrowy w Łodzi nr KRS 0000311453


4. Statystyczny numer identyfikacyjny:

100577417


5. Numer identyfikacj i podatkowej:

997-013-07-88


6. Czas trwania Stowarzyszeniai:

08.08.2008r.-nadal


7. Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2010r i kończący się 31.12.2010r.


8. W bieżącym roku obrotowym w skład Stowarzyszenia nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, Stowarzyszenie nie było więc zobowiązane do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.


9. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Stowarzyszenie działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.


10. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.


Wartości niematerialne i prawne: na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.


Środki trwałe: na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych


Należności długoterminowe wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.


Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.


Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).


Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.


Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu.


Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu, zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne: nie dotyczy.


Wieruszów, 21 marzec 2011r.


 

 

Rachunek zysków i strat

Bilans

 


 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2011

WALNEGO ZGROMADZENIA

STOWARZYSZENIA CHÓRALNEGO LIRA PRZY KLASZTORZE O.O. PAULINÓW

W WIERUSZOWIE

z dnia 20 czerwca 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za rok 2010.

 

Na podstawie § 19, pkt 2, Statutu Stowarzyszenia Chóralnego „LIRA" przy Klasztorze O.O. Paulinów WALNE ZGROMADZENIE uchwala, co następuje:

§1 Zatwierdza się sprawozdanie zarządu za rok 2010

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz Walnego Zgromadzenia                                        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 


 


UCHWAŁA NR 2/2011

WALNEGO ZGROMADZENIA

STOWARZYSZENIA CHÓRALNEGO LIRA PRZY KLASZTORZE O.O. PAULINÓW

W WIERUSZOWIE

z dnia 20 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.


Na podstawie § 19, pkt 2, Statutu Stowarzyszenia Chóralnego „LIRA" przy Klasztorze O.O. Paulinów WALNE ZGROMADZENIE uchwala, co następuje:

§1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2010

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz Walnego Zgromadzenia                                        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


 

 


UCHWAŁA NR 3/2011

WALNEGO ZGROMADZENIA

STOWARZYSZENIA CHÓRALNEGO LIRA PRZY KLASZTORZE O.O.PAULINÓW

W WIERUSZOWIE

z dnia 20 czerwca 2011 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2010.


Na podstawie § 19, pkt 2, lit. c Statutu Stowarzyszenia Chóralnego „LIRA" przy Klasztorze O.O. Paulinów WALNE ZGROMADZENIE uchwala, co następuje:

§1 Udziela się absolutorium Zarządowi za rok 2010

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia                                        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


 

 


PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA

STOWARZYSZENIA CHÓRALNEGO „LIRA"

PRZY KLASZTORZE OO. PAILINÓW W WIERUSZOWIE

z dnia 20czerwca 2011 roku.

 


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Chóralnego „Lira".

2. Wybór Prezydium - Przewodniczącego oraz Sekretarza Obrad.

3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2010.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2010.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 • Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi

6. Dyskusja, wolne wnioski.

7. Podjęcie uchwał

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2010
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2010

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pani Marzena Kaczmarek Prezes Stowarzyszenia powitała wszystkich obecnych i dokonała otwarcia Obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach:

1. Anna Zagórska - Przewodnicząca Obrad

2. Magdalena Wiśniewska - Sekretarz Obrad.

 

Od tej pory prowadzeniem Obrad Walnego Zgromadzenia zajęło się Prezydium. Pani Przewodnicząca - Anna Zagórska udzieliła głosu Pani Prezes - Marzenie Kaczmarek, aby zgodnie z porządkiem obrad przestawić wszystkim obecnym sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010.

 

W kolejnym punkcie głosu udzielono Pani Marzenie Urbaniak, która zajmuje się sprawami księgowymi Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania finansowego za rok 2010.

 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o głos Komisję Rewizyjną o przedstawienie sprawozdania, które odczytała obecna za zebraniu Pani Małgorzata Mikoś - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdania, w którym Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień Pani Małgorzata Mikoś przedstawiła do Walnego Zgromadzenia Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010.

W kolejnym punkcie Obrad Walnego Zgromadzenia Pani Przewodnicząca otwarła dyskusję zachęcając wszystkich obecnych do wypowiadania się o działalności Stowarzyszenia. Uczestnicy Obrad podejmowali głównie dyskusję w sprawach związanych z rozwojem działalności Stowarzyszenia oraz o możliwościach pozyskiwania środków finansowych. Ważną kwestią dyskusji okazała się również propozycja wspólnego wyjazdu Członków Stowarzyszenia do Rzymu, zorganizowanie tam promocyjnego koncertu chóralnego oraz odwiedzenie Grobu Papieża Jana Pawła II. Decyzja w tej kwestii nie została jeszcze podjęta, ale wszyscy wyrazili chęć wzajemnego wsparcia i pomocy w organizacji takiego przedsięwzięcia.

Na tym dyskusje zakończono i kontynuowano Obrady Walnego Zgromadzenia. W kolejnym punkcie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały:

 • W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2010 - przyjęta jednogłośnie
 • W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010 - przyjęta jednogłośnie
 • W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2010 - przyjęta jednogłośnie

W związku z jednogłośnym przyjęciem wszystkich uchwał przez Walne Zgromadzenie Pani Anna Zagórska kontynuowała obrady, podziękowała wszystkim obecnym za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Na tym Obrady zostały zakończone.


Sekretarz Walnego Zgromadzenia                                        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


 

 

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl